Dokumenty

Školská jedáleň

Tel. číslo: 055/ 63 32 271

Poplatok za obedy:
Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo obed. Usmernením Mesta Košice sú od 01.09.2019 určené nasledujúce finančné pásma pre poskytovanie stravy žiakom ZŠ:       
I. stupeň: 1,15€
II. stupeň: 1,23€

Výška dotácie pre žiakov II. stupňa (1,20€) nie je postačujúca a preto je zákonný zástupca žiaka II. stupňa povinný uhradiť doplatok za poskytnutý obed v školskej jedálni vo výške 0,03€ za 1 obed.
Doplatok za obed pre žiaka I. stupňa nie je potrebný, výška dotácie je postačujúca (1,15€)

Zákonní zástupcovia žiakov II. stupňa sú povinní uhradiť doplatok k poskytovanej dotácii vo výške  0,03 € za 1 obed vopred.
Sumu vo výške 6,- €  je potrebné uhradiť do 09.09.2019.

Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda.

Poplatok za mliečnu desiatu:
I. stupeň: 0,49€
II. stupeň: 0,53€

Záväzné prihlášky je potrebné odovzdať triednym učiteľom, resp. vedúcej ŠJ. Mliečna desiata bude podávaná v čase veľkej prestávky v ŠJ od 16.09.2019 každý pracovný deň. Sumu  za mliečnu desiatu je potrebné uhradiť do 5. dňa v mesiaci s výnimkou platby za september, kedy je potrebné uhradiť šek do 18.09.2019. Pri odhlasovaní žiakov zo stravy telefonicky je potrebné upozorniť, že dieťa odhlasujete aj z desiaty. Pri elektronickom odhlasovaní cez IZK označíte potrebnú odhlášku. Platby je potrebné uhradiť na účet:
- poštovou poukážkou
- internetbankingom
- nie je možné platiť hotovosťou na príjmový doklad

Odhlásenie dieťaťa z obeda:
1. Zákonný zástupca  do zariadenia školského stravovania na základe prihlášky - zápisného lístka na školský rok 2019/2020.  Zákonný zástupca žiaka II. stupňa je povinný uhradiť aj  doplatok.
2. Z organizačných dôvodov je potrebné prihlasiť dieťa do 2. septembra 2019. Strava sa začína podávať od 3.9.2019 automaticky všetkým prihláseným žiakom, ktorí sú prítomní v škole.
3. Každý žiak  musí  svoj príchod do školy zaevidovať načítaním čipu v dochádzkovom systéme školy umiestnenom vo vestibule školy. Evidencia príchodu je následne spracovaná v systéme školskej jedálne, ktorý  uzatvára počet stravníkov pre daný deň o 8.00 hod.
4. Odovzdaním záväznej prihlášky, evidenciou príchodu (čip) a prítomnosťou na vyučovaní má žiak splnené podmienky pre poskytnutie obeda v danom dni.
5. V prípade, že rodič predpokladá príchod dieťaťa na vyučovanie po 8.00 hod. (napr. z dôvodu návštevy lekára) a bude prítomný na vyučovaní, pre poskytnutie stravy v tento deň je nevyhnutné, aby rodič túto skutočnosť oznámil telefonicky na t. č. 633 22 71.
6. Ak žiak, ktorý sa zaevidoval v dochádzkovom systéme do 8.00 hod. neplánovane odíde pre zhoršený zdravotný stav domov, zákonný zástupca môže dieťaťu odobrať obed s použitím čipového kľúča dieťaťa. Vydaný obed sa zaplatí z poskytnutej dotácie.
7. Ak žiak nie je prítomný na vyučovaní  tzn. nezaevidoval sa v dochádzkovom systéme do 8.00 hod, nemá nárok na poskytnutie stravy a preto je potrebné odhlásiť ho z obeda telefonicky alebo cez IZK a to buď jednorázovo alebo naraz po celú dobu predpokladanej neprítomnosti žiaka v škole (choroba, iný dôvod).
8. Ak je žiak prítomný na vyučovaní, zaevidoval sa v dochádzkovom systéme, ale v daný deň nemá záujem o obed je zákonný zástupca povinný zabezpečiť odhlásenie dieťaťa 24 hodín vopred alebo najneskôr do 8.00 hod. v danom dni.
9. V prípade, že si  žiak zabudne čip, príde tento fakt oznámiť do školskej jedálne vedúcej ŠJ.
10. Ak žiak neodoberie obed  a nebol vopred odhlásený, zákonný zástupca žiaka bude vyzvanýk úhrade 1,20€  za každý neodobraný a neodhlásený obed.
11. Ak školská jedáleň/zriaďovateľ  nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, ktorého podľa posúdenia odborného ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod) zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, poskytnutú  dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi kvartálne za každý deň, keď bolo dieťa prítomné na vyučovaní.
12. Donášku vlastnej diétnej stravy pre dieťa do zariadenia školského stravovania bude vyplácať vedúca školskej jedálne na základe žiadosti o vyplatenie dotácie  a potvrdenia od lekára špecialistu.

Číslo účtu pre úhradu platieb za stravu v šk. jedálni: SK63 5600 0000 0005 0404 8008
Prima banka Slovensko, a. s. má pridelený BIC kód: KOMASK2X
Označenie banky: PKBA